fbpx

הרצאה ותרגילים-קבלה בראי התודעה

תרגיל מדיטציה ע”פ עץ הספירות, ראשית יש לקרוא ולהדפיס את הדף הבא ולאחר מכן לשמוע את קטע השמע:

, תרגיל קבלה בראי התודעה

טקסט קבלה בראי התודעה

הרצאה ותרגילים-קבלה בראי התודעה